طراحی سیستم‌های امنیتی و هوشمندسازی و پروژه‌های مبتنی بر Internet Of Things (IOT)