طراحی سیستم‌های امنیتی و هوشمندسازی و پروژه های مبتنی بر Internet Of Things (IOT)