راه‌اندازی و کار با  Single Board Computer ها مانند  Raspberry Pi , Orange Pi و غیره