راه‌اندازی و کار با SBC ، مانند Raspberry Pi , Orange Pi و غیره